Move forwards

Trách nhiệm xã hội

Trong hơn 10 năm có mặt trên thị trường, LAVAS luôn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách thực chất và xuất phát từ tâm với phương châm “Hòa hợp cùng phát triển”. Điều đó thể hiện qua sự đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước hàng năm, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hàng loạt các chương trình từ thiện xã hội.